FREEDOM EOB

Sais Seren (28 Sorcerer, Impera) said:
Drakus Smith
é como Promovido Paladin Level 276
Thais Inabra, 2018-09-22 Impera
leal guru One of Eob
22/09/2018 05:32
Like Kina (27 Knight, Impera) said:
/^\
22/09/2018 13:56